Informatie over InteraktContour

InteraktContour biedt gespecialiseerde zorg aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of een tumor. Onze slogan is ‘ Verder met hersenletsel’, samen met cliënten, samen met naasten, samenwerkingspartners, kennisinstituten én stakeholders. Ons motto is: Er is altijd iets mogelijk.

We bieden zorg vanuit drie eenheden:

  • Zorg en Wonen: wonen met 24-uurs zorg en ondersteuning in een appartement van InteraktContour.
  • Maatschappelijke Ondersteuning: begeleiding groep in een begeleidingscentrum en begeleiding thuis
  • Behandeling: behandeling met behulp van het landelijke behandelprogramma Hersenz.

We hebben 38 woonlocaties, 42 begeleidingscentra en 10 behandellocaties in Midden- en Oost-Nederland.

De koers van InteraktContour

In het koersplan voor 2024-2028 lees je waar wij ons de komende jaren op focussen. Cliënten, naasten en collega’s vanuit de hele organisatie waren bij de totstandkoming van de koers betrokken. Deze langetermijnstrategie geeft richting en de mogelijkheid om te leren en bij te sturen als dat nodig is. Zo is InteraktContour altijd klaar voor de toekomst.

Externe verantwoording

Elk jaar brengen wij een Kwaliteitsrapport uit. Hierin schetsen we een beeld van de kwaliteit van onze zorg. Dat doen we aan de hand van cijfers, ervaringen en mogelijke verbeterpunten.

Kwaliteitsrapport 2023

Hierin legt de Raad van Bestuur van InteraktContour uit wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan. Download hier onze jaarverslaggeving.

Elk jaar publiceren we een overzicht met de declaraties, kosten en onkosten van de Raad van Bestuur. Niet omdat het verplicht is, maar om tegemoet te komen aan vragen die we hierover krijgen, bijvoorbeeld van media.

Organisatie en reglementen

Hieronder vind je informatie over hoe wij georganiseerd zijn en welke regels wij met elkaar hebben afgesproken.

Hier vind je informatie over de raad van Toezicht, Bestuur en management van InteraktContour

Hier vind je het organogram van onze organisatie.

In onze statuten staan de belangrijkste regels en afspraken die binnen InteraktContour gelden.

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten meepraten. Hier lees je hoe medezeggenschap in het algemeen geregeld is binnen InteraktContour. Medezeggenschap Op onze locaties gebeurt via de Lokale Cliëntenraad. Op organisatieniveau is er de Centrale Cliëntenraad.

Om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen geven, heeft InteraktContour onder andere je persoonsgegevens nodig. Hoe wij als organisatie omgaan met jouw privacy en persoonsgegevens lees je in deze folder. Het volledige privacyreglement kun je opvragen via secretariaat@interaktcontour.nl.

Met onze klokkenluidersregeling geven wij invulling aan opdracht uit de Governancecode; deze code regelt dat iemand het in vertrouwen en zonder nadelige gevolgen kan melden wanneer hij vermoedt dat er dingen niet kloppen in de organisatie. Dit geldt ook voor mensen die bij InteraktContour werken of een zakelijke relatie met ons hebben. Bekijk hier de procedure.

De Raad van Bestuur maakt voor de uitoefening van zijn functie onkosten. Deze onkosten en de vergoeding daarvan zijn verwerkt in een onkostenregeling.

We vinden het heel belangrijk dat onze cliënten en stakeholders vertrouwen hebben in InteraktContour als organisatie en in de mensen die bij InteraktContour werken. Daarom hebben we een integriteitscode.

Als je niet tevreden bent over de zorg of begeleiding die je krijgt, is het goed om dit bespreekbaar te maken. Op deze pagina staat wat je kunt doen als je een klacht hebt. In onze klachtenregeling lees je hoe wij als organisatie omgaan met klachten.

In ons procuratiereglement staat uitgelegd wie mag waarvoor tekenen en daarmee handelen en/of verplichtingen aangaan namens InteraktContour.

Begeleiding thuis, begeleiding groep, behandeling en arbeidsre-integratie zijn binnen InteraktContour gecertificeerd volgens de ISO 9001: 2015 normen.

Stichting Interakt Contour Groep (KvK: 08121485) heeft een ANBI-status. Met ons bestuursverslag en jaarrekening voldoen we aan de informatieplicht hiervoor. En omdat we die status hebben, kun je belastingvrij schenken aan InteraktContour. Meer weten? Neem contact op.

ANBI verklaring InteraktContour

Vrienden van...

De doelstelling van de stichting Vrienden van InteraktContour is:

Samenstelling bestuur

Dhr. A. Fransen, voorzitter
Dhr. C.H. de Groot, secretaris
Dhr O.P. Middelkoop, penningmeester
Dhr E. Feijen
Dhr D.T. Slijkhuis

Middelen

De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit:
a. inkomsten uit haar vermogen
b. subsidies
c. schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen
d. uit andere hoofde door de stichting te verkrijgen inkomsten

Bijdragen in voorzieningen

De stichting draagt op verschillende manieren bij in de voorzieningen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Braintrainers
  • Wanddecoratie (woon)locatie
  • (Duo-) fietsen
  • Inventaris voor (woon)locaties
  • iPads voor training van mensen met afasie
  • Individuele aanvragen voor hulp. O.a. elektrische fiets

Aanvraag bijdrage

Iedere medewerker en cliënt mag een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage ter bekostiging van een project. Aanvragen aangaande structurele exploitatiekosten worden niet in behandeling genomen. Een aanvraag voor een financiële bijdrage van Stichting Vrienden van Interakt Contour Groep kan ingediend worden bij:

Bestuur Stichting Vrienden Interakt Contour Groep
t.a.v. de heer C.H. de Groot
Smithstraat 16
8071 KW Nunspeet
M: 06 - 53 58 31 63
E: vriendeninteraktcontour@outlook.com

Donatie & financiële bijdrage

Uiteraard is het ook mogelijk de Stichting Vrienden van Interakt Contour Groep financieel te steunen. Dit kan door een bijdrage over te maken op IBAN bankrekeningnummer: NL12RABO 01. 60.15.7994  t.n.v. Stichting Vrienden van InteraktContour Groep te Nunspeet.

Wanneer de gift expliciet voor een bepaald doel gebruikt moet worden, graag dit vermelden in de omschrijving.

In het kader van de ANBI-status publiceert Stichting Vrienden Interakt Contour Groep aanvullende informatie.

Aanvullende informatie Stichting Vrienden Interakt Contour Groep

Contact

Hulp nodig? We helpen je graag!

Kom je er niet uit? Geen probleem. Wij zijn er om jouw vraag te beantwoorden. Op werkdagen bereik je ons tussen 08.30 uur en 17.00 uur.